วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

การประกาศผลการคัดกรอง (Screening)

สกอ. จะได้ประกาศผลให้แก่หน่วยงานที่ส่งใบสมัครคัดกรอง (Screening)  พร้อมข้อเสนอแนะ ให้แก่หน่วยงาน ทาง email ของผู้ประสานตามที่ท่านได้แจ้งไว้ในใบสมัคร ภายในเวลา 18.00 น. ของวันที่ 25 มกราคม 2559

ทั้งนี้ สกอ. ขอให้หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาดังกล่าว โปรดดำเนินการ ดังนี้ 
1. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง จำนวน 60 หน้า โดยแบ่งเป็น
   - โครงร่างองค์การ (OP)    จำนวน 10 หน้า 
   - หมวด 1-7                      จำนวน 50 หน้า 
ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีเอกสารเพิ่มเติมได้ (ถ้ามี) โดยไม่นับรวมใน 60 หน้า ดังนี้ 
   • คำนำ โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนงาน 2  หน้า 
   • นิยามและคำย่อที่ใช้ในรายงาน   5  หน้า
2.จัดส่งรายงานการประเมินตนเองดังกล่าวให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 ดังนี้

2.1 จัดส่งแบบฟอร์มนี้ในรูปแบบเอกสารพร้อมหนังสือนำส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

2.2 จัดส่งไฟล์ดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ มายังอีเมล์ edpexproject@gmail.com โดยขอให้ท่านจัดส่งไฟล์ จำนวน 2 ไฟล์ ในรูปแบบดังนี้
            a. ไฟล์ Word เพื่อความสะดวกแก่ฝ่ายเลขานุการในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล
              b. ไฟล์ PDF เพื่อป้องกันการเคลื่อนในการจัดหน้าตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดทำไว้ (ซึ่งจะใช้ในการพิจารณาจำนวนหน้าตามกติกาที่กำหนด)
โดยขอให้ท่านจัดส่งเอกสารทั้งข้อ 2.1 และ 2.2 ให้แก่สกอ.ภายในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559  ก่อนเวลา 24.00 น.  (โดยจะนับจากวันเวลาที่ส่งจากอีเมล์เป็นสำคัญ)

(อยู่ระหว่างดำเนินการ โปรดตรวจสอบอีกครั้งในวันที่ 26 มกราคม 2559)