วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การประชุมสัมมนา EdPEx200 ครั้งที่ 3

โครงการประชุมสัมมนา
เรื่อง “แนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx 200) ครั้งที่ 3”

หลักการและเหตุผล

          สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรเพื่อให้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศขึ้น เพื่อให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีในการนำเกณฑ์ EdPEx ไปสู่หน่วยงาน ได้รับการพัฒนาเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาสามารถประเมินองค์การด้วยตนเองโดยใช้เกณฑ์ EdPEx และเพื่อพัฒนาคู่มือการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด
เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษานำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการแปล เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2556-2557” (The 20132014 Education Criteria for Performance Excellence) เป็นภาษาไทยเพื่อเผยแพร่เอกสารเกณฑ์ฯ ดังกล่าวไปยังสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ และโครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx 200) รวมทั้งได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวไปยังสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพต่อไป
คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 3/2555  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ได้ออกประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง กำหนดแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการประกันคุณภาพภายใน ลงวันที่ 2 เมษายน 2556 และได้จัดประชุมสัมมนา เรื่องนโยบายและแนวทางการกำกับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 เพื่อชี้แจงแนวทางการกำกับดูแลคุณภาพการศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษา สามารถเลือกนำแนวปฏิบัติในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติและเกิดการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาของไทยให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด
          ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการโครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx 200) จำนวน 2 รุ่น ในปีการศึกษา 2556 - 2557 โดยมีหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 6 แห่ง และเพื่อเป็นการขยายผลและส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษานำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการบริหารองค์การอย่างก้าวกระโดดเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx 200) ครั้งที่ 3ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดของแนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด

วัตถุประสงค์
1.    เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพภายใน
2.   เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษา
3.   เพื่อกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

วัน เวลา และสถานที่
          วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผู้เข้าร่วมประชุม
          จำนวนประมาณ 180 คน ประกอบด้วย
1.       ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 80 แห่ง ได้แก่ อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ดูแลด้านวิชาการและการประกันคุณภาพ และผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันละ 2 คน รวม 160 คน
2.      ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 10 คน
3.      คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 10 คน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

งบประมาณ     
จากแผนงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตที่ 2 : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          สถาบันอุดมศึกษามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด  และให้ความสนใจเข้าร่วม                        ในแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในในสถาบัน/คณะวิชา
  
กำหนดการโครงการประชุมสัมมนา
เรื่อง แนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx 200) ครั้งที่ 3
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เวลา
กิจกรรม
08.30 – 9.00 น.
ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

9.00 – 09.15 น.
เปิดการประชุมสัมมนา
โดย  ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา

09.15 – 10.45 น.
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของหน่วยงานด้วยเกณฑ์ EdPEx
(หน่วยงานที่ผ่าน EdPEx 200 ครั้งที่ 1)
กรณีศึกษา : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการนำผลที่ได้จาก Feedback Report ไปใช้
โดย  รองศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ อัครผล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10.45 – 11.45 น.
แนวทาง กติกา และกระบวนการต่างๆ ในการสมัครเข้าร่วมโครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณอาวุธ ศรีศุกรี
       และคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

11.45 – 12.30 น.
ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปและปิดการประชุมสัมมนา
โดย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณอาวุธ ศรีศุกรี
       และคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศDownload

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประกาศผลการพิจารณา โครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 2

ตามที่ สกอ.ได้จัดทำ “โครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาที่มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพไปสู่ความเป็นเลิศ สามารถนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด โดยได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในแผนกิจกรรมของโครงการนั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ได้มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2  จำนวน 3 แห่ง คือ

  • คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในการนี้ สกอ.ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานทั้ง 3 แห่ง และขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือสำหรับการดำเนินการต่างๆ ในครั้งนี้

หมายเหตุ
     1. สกอ. จะได้จัดทำหนังสือแจ้งผลอย่างเป็นทางการไปยังสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่ผ่านการพิจารณาและยังไม่ผ่านการพิจารณา
     2. สกอ. ขอเรียนเชิญหน่วยงานที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาฯ เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ พร้อมรับรายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะ (Feedback Report) ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรีปาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
    3. สำหรับหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณา สกอ.จะเรียนเชิญมาประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนายกระดับคุณภาพไปสู่ระดับ 300 คะแนนต่อไป (อยู่ระหว่างเตรียมการ จะได้แจ้งวันให้ทราบอีกครั้ง)

วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558

การอบรม "การจัดทำรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx"

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินโครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2 ซึ่งได้มีหน่วยงานที่มีความสนใจและยื่นความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 18 สถาบัน รวมจำนวน 53 หน่วยงาน จำแนกเป็นระดับสถาบันจำนวน 6 หน่วยงาน  และระดับคณะวิชา จำนวน 47 หน่วยงาน โดยได้จัดส่งโครงร่างองค์การ (OP) ไม่เกิน 5 หน้า และผลลัพธ์ในหมวด 7.1 – 7.5 ไม่เกิน 5 หน้า มายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อการพิจารณาคัดกรอง (Screening) ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาคัดกรอง (Screening)  ใบสมัครดังกล่าวแล้ว มีหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณา จำนวนทั้งสิ้น 13 หน่วยงาน จากสถาบันอุดมศึกษา 8 แห่ง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งผลให้ทราบทางอีเมล์ของผู้ติดต่อประสานงานของหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว และได้เรียนเชิญผู้แทนหน่วยงานละ 5 ท่าน เพื่อเข้าร่วมการอบรม "การจัดทำรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx" ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดโครงการและกำหนดการ ดังนี้

โดยได้แบ่งกลุ่มการอบรมเป็น 2 กลุ่ม (อบรมกลุ่มละ 1 วัน) ดังนี้

กลุ่มที่ 1: วันที่ 12 มกราคม 2558
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง: คณะวิทยาศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: คณะรัฐศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: คณะวิทยาศาสตร์
5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: คณะอุตสาหกรรมเกษตร
6. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: คณะเภสัชศาสตร์
7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น: คณะแพทยศาสตร์

กลุ่มที่ 2: วันที่ 13 มกราคม 2558
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต: ระดับสถาบัน
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: คณะพยาบาลศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: คณะแพทยศาสตร์
5. มหาวิทยาลัยมหิดล: คณะเทคนิคการแพทย์
6. มหาวิทยาลัยมหิดล: คณะวิทยาศาสตร์
  

 -----------------------------------------------------------------------------

FAQ:
Q: ทางสกอ.รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือไม่ และมีค่าลงทะเบียนและค่าอาหารหรือไม่
A: ทางสกอ. จะรับผิดชอบค่าอาหารและอาหารว่างให้แก่ท่านผู้เข้าร่วมอบรม และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมเบิกจ่ายค่าเดินทางและค่าที่พักจากต้นสังกัดของท่าน

Q: ขอส่งผู้เข้าร่วมการอบรมเกิน 5 ท่านได้หรือไม่
A: สกอ.ขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งจำนวนหน่วยงานละ 5 ท่านตามที่กำหนด เพื่อความเท่าเทียมของหน่วยงานแต่ละแห่งที่เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว