วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

FAQ: การสมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 2

Q1: การส่งใบสมัคร จะนับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือวันที่สกอ.ได้รับเอกสารใบสมัครทางอีเมล์
A1: สกอ. ได้เตรียมการรับสมัคร จำนวน 2 วิธี คือ
       วิธีที่ 1 จัดส่งไฟล์ 1. เอกสารสแกนหนังสือนำส่ง 2. ใบสมัคร (เป็น File Word)  ส่งเข้ามาทางอีเมล์ edpexproject@gmail.com ก่อนล่วงหน้า ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ก่อนเวลา 24.00 น. และจัดส่งเอกสารต้นฉบับทางไปรษณีย์ ให้สกอ.
       วิธีที่ 2 นำส่งเอกสาร 1. หนังสือนำส่ง 2.ใบสมัคร 3.ไฟล์ใบสมัคร (เป็น File Word) รูปแบบ CD ด้วยตนเอง โดยนำส่งที่สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา (ชั้น 8) ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ก่อนเวลา 17.00 น.


Q2: การเขียนใบสมัคร จะเกินจำนวนหน้าที่กำหนดได้หรือไม่
A2: สกอ. ขอสงวนสิทธิ์ให้จำนวนหน้าเป็นไปตามที่กำหนด และไม่พิจารณาใบสมัครที่ไม่เป็นไปตามกติกา เพื่อความยุติธรรมของหน่วยงานที่ได้ปฏิบัติตามกติกา และการได้เปรียบเสียเปรียบอื่นๆวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แจังคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx 200 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556

ตามที่สกอ. ได้จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง  "แนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2" ในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อคำถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยสกอ. ได้ขอหารือในประเด็นดังกล่าว และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง น้ัน

ในการนี้ สกอ. ขอแจ้งคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx 200 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 ดังนี้   

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
     1. คณะวิชาที่มีความพร้อม และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้มาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก (ปีการศึกษา 2556) หรือมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามได้มาตรฐานในระดับดีมาก
     2. สถาบันที่มีความพร้อม และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้มาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก (ปีการศึกษา 2556)  หรือมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามได้มาตรฐานในระดับดีมาก

โดยท่านสามารถ Download เอกสารคู่มือการสมัครได้ที่ เอกสารของโครงการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอขอบพระคุณ

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การปรับปรุงเอกสารและขั้นตอนการสมัคร

จากการประชุมสัมมนา เรื่อง "แนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2"  ได้พบประเด็นที่ต้องปรับปรุงในรายละเอียดตามข้อเสนอแนะและคำถามต่างๆ จากที่ประชุม

เพื่อความถูกต้องและชัดเจน สกอ. จึงขอทำการปรับปรุงเอกสารต่างๆอีกครั้ง และเปิดให้ท่าน Download เอกสาร ได้ภายในสัปดาห์หน้า

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ภาพบรรยากาศการประชุม "แนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2"

โปรด click ที่รูปภาพ เพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่
 

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ข้อมูลจำนวนการตอบรับเข้าร่วมประชุม โครงการ EdPex200 ครั้งที่ 2

โปรด Click ที่วงกลมด้านล่าง เพื่อเลือกดูรายการข้อมูลที่ต้องการ


สถานที่จัดประชุม และแผนที่โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพมหานคร

สถานที่จัดประชุม ห้องแกรนด์ บอลลูน ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพมหานคร

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” วันที่ 14 พ.ย. 2557 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.centuryparkhotel.com/location.html#room


 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การประชุมสัมมนา เรื่อง "แนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2"

       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเรื่อง กำหนดแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการประกันคุณภาพภายใน ลงวันที่ 2 เมษายน 2556 เพื่อเป็นหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีความเข้มแข็ง ได้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศ โดยนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นเกณฑ์สากลไปใช้เป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการศึกษาอย่างก้าวกระโดด

       เพื่อเป็นการขยายผลและส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษานำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการบริหารองค์การอย่างก้าวกระโดดเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้รับทราบรายละเอียดของแนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2)

       สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน และรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา หรือผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสถาบัน รวมจำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2” ในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ  ทั้งนี้  ขอได้โปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ไปยังสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทางอีเมล์ edpexproject@gmail.com  หรือทางโทรสารหมายเลข 02-3545530 หรือ 02-3545430 ภายในวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
                  
                                                                       ขอแสดงความนับถือ
                                                        สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
                                                         สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download เอกสาร


Link ที่เกี่่ยวข้อง


FAQ

A: หากสนใจเข้าร่วมโครงการ จะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการในวันที่ 14 พ.ย. นี้เลยหรือไม่
Q: ยังไม่ต้องสมัคร ในการประชุมวันที่ 14 พ.ย. นี้จะเป็นการชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการสมัครให้ทราบ หากสนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนดภายในวันที่ 15 ธันวาคม


A: มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนหรือไม่
Q: ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่าอาหาร แต่ทางผู้เข้าร่วมจะต้องเบิกจ่ายค่าเดินทางหรือค่าที่พักจากหน่วยงานของท่านเอง