กำหนดการดำเนินงาน

ตารางกำหนดการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป็นเลิศ รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ. 2561
#
กิจกรรม
ระยะเวลา
1
สกอ.จัดทำประกาศเชิญชวนหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
พฤศจิกายน 2561
2
สกอ.ชี้แจงแนวทางในการสมัครเข้าร่วมโครงการการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมจัดส่งแบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx
21 พฤศจิกายน 2561
3
คณะวิชา/สถาบัน ส่งใบสมัคร เพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (screening)
21 พฤศจิกายน–17 ธันวาคม 2561
4
ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening)       
18 มกราคม 2562
5
คณะวิชา/สถาบัน จัดส่งรายงาน SAR โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์ม       
13 มีนาคม 2562
6
การตรวจประเมิน ณ สถานที่จริง
15 พฤษภาคม 12 กรกฎาคม 2562
7
ประกาศผลคณะวิชา/สถาบัน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการการนำเกณฑ์ EdPExไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
31 กรกฎาคม  2562
8
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx และจัดส่งรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report) และข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ให้กับสกอ. ทุกปีการศึกษาตามที่กำหนด
พฤศจิกายน 2562
พฤศจิกายน 2563
พฤศจิกายน 2564
พฤศจิกายน 2565
9
รับการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx จากทีมผู้ประเมิน (EdPEx Assessor) เมื่อครบกำหนด 4 ปี หรือเมื่อพร้อม
พฤศจิกายน 2564
พฤศจิกายน 2565