กำหนดการดำเนินงาน

ตารางกำหนดการดำเนินงานโครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ. 2560
ลำดับที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
1.
สกอ. จัดทำประกาศเชิญชวนหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
ต้นพฤศจิกายน 2560
2.
สกอ. ชี้แจงแนวทางในการสมัครเข้าร่วมโครงการการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมจัดส่งแบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx
15 พฤศจิกายน 2560
3.
คณะวิชา/สถาบัน ส่งใบสมัคร เพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (screening)
16พฤศจิกายน22 ธันวาคม 2560
4.
ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening)
22 มกราคม 2561
5.
คณะวิชา/สถาบัน จัดส่งรายงาน SAR โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์ม
21 มีนาคม 2561
6.
สกอ. แจ้งผลการพิจารณาการประเมินเอกสารรายงานการประเมินตนเอง หากคณะวิชา/สถาบันใดมีผลการประเมินตนเองผ่านเกณฑ์ที่กำหนด  สกอ.จะจัดทีมผู้ประเมิน (EdPEx Assessor) ลงตรวจเยี่ยม ณ สถานที่จริง (Site Visit)
28 พฤษภาคม 2561
7.
การตรวจประเมิน ณ สถานที่จริง
15 มิถุนายน-15 กรกฎาคม 2561
8.
ประกาศผลคณะวิชา/สถาบัน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
31 กรกฏาคม 2561
9.
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx และจัดส่งรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report) และข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ให้กับสกอ. ทุกปีการศึกษาตามที่กำหนด
กันยายน 2561*
กันยายน 2562*
กันยายน 2563*
กันยายน 2564*
10.
รับการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx จากทีมผู้ประเมิน (EdPEx Assessor) เมื่อครบกำหนด 4 ปี หรือเมื่อพร้อม
กันยายน 2563*
กันยายน 2564*

*สำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่เลือกใช้ระบบการเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามระบบอาเซียน จะมีกำหนดเป็นเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปี