กำหนดการดำเนินงาน

ตารางกำหนดเวลาในการดำเนินงานสำหรับคณะวิชา/สถาบันที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2559

ลำดับที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
1.
สกอ. ชี้แจงแนวทางในการสมัครเข้าร่วมโครงการการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมจัดส่งแบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx
16 พฤศจิกายน 2559
ณ สกอ.

2.
คณะวิชา/สถาบัน ส่งใบสมัคร เพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (screening)
17 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2559
3.
สกอ. พิจารณาใบสมัครและแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น
25 มกราคม 2560
4.
คณะวิชา/สถาบัน จัดส่งรายงานการประเมิน โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์ม
17 มีนาคม 2560
5.
สกอ. แจ้งผลการพิจารณาการประเมินเอกสารรายงานการประเมินตนเอง หากคณะวิชา/สถาบันใดมีผลการประเมินตนเองผ่านเกณฑ์ที่กำหนด  สกอ.จะจัดทีมผู้ประเมิน (EdPEx Assessor) ลงตรวจเยี่ยม ณ สถานที่จริง (Site Visit)
25 พฤษภาคม 2560
6.
การตรวจประเมิน ณ สถานที่จริง
15-30 มิถุนายน 2560
7.
ประกาศผลคณะวิชา/สถาบัน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
31 กรกฎาคม 2560
8.
จัดทำ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx และจัดส่งรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report) และข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ให้กับสกอ. ทุกปีการศึกษา
กันยายน* 2560
กันยายน* 2561
กันยายน* 2562
กันยายน* 2563
9.
รับการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx จากทีมผู้ประเมิน (EdPEx Assessor) เมื่อครบกำหนด 4 ปี หรือเมื่อพร้อม
กันยายน* 2562
กันยายน* 2563

*สำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่เลือกใช้ระบบการเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามระบบอาเซียน จะมีกำหนดเป็นเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปี