โพสต์

ประชาสัมพันธ์ โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 7

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2562
 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนิน “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200” จำนวน 6 รุ่น ในปีการศึกษา 2555 - 2560 โดยมีหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 30 แห่ง และเพื่อเป็นการขยายผลและส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษานำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการบริหารองค์การอย่างก้าวกระโดด เพื่อไปสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา จึงเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมสัมมนา เรื่อง “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2562” ขึ้นในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดของแนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภ…

ประกาศผลการพิจารณา โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 6

ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) รุ่นที่ 6

ประชาสัมพันธ์ การประชุมชี้แจง EdPEx200 รุ่นที่ 6 พ.ศ.2561

ประกาศผลการพิจารณา โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 5

ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) รุ่นที่ 5

ประชาสัมพันธ์ การประชุมชี้แจง EdPEx200 รุ่นที่ 5 พ.ศ.2560

ประกาศผลการพิจารณา โครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 4

แจ้งเปลี่ยนวันประกาศผล โครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 4

การประชุมชี้แจง EdPEx200 ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559

ประกาศผลการพิจารณา โครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 3

การประกาศผลการคัดกรอง (Screening)

การประชุมสัมมนา EdPEx200 ครั้งที่ 3