หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาตามที่ สกอ.ได้จัดทำ “โครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาที่มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพไปสู่ความเป็นเลิศ สามารถนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด โดยได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในแผนกิจกรรมของโครงการนั้น ได้มีหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ในแต่ละปีการศึกษา ดังนี้

ครั้งที่ 1 พ.ศ.2556 (ปีการศึกษา 2555)
  • คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบารามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557 (ปีการศึกษา 2556)
  • คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ครั้งที่ 3 พ.ศ.2558 (ปีการศึกษา 2557)
  • คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่