ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป็นเลิศ รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ. 2561

1. ให้คณะวิชา/สถาบัน จัดส่งโครงร่างองค์การ (OP) ไม่เกิน 5 หน้า ผลลัพธ์ในหัวข้อ 7.1 – 7.5 ไม่เกิน      5 หน้า และ หัวข้อ 2.2 และ หัวข้อ 6.1 รวมไม่เกิน 10 หน้า
2. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคัดกรอง (Screening) คณะวิชา/สถาบันที่มีศักยภาพและความพร้อมในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx และแจ้งผลให้ทราบ
3. สถาบัน/คณะวิชาที่ผ่านการพิจารณาคัดกรอง (Screening) จัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตาม Template ที่กำหนด โดยมีข้อมูลครบทั้ง 7 หมวด  จำนวน 60 หน้า โดยแบ่งเป็นโครงร่างองค์การ (OP) จำนวน 10 หน้า และหมวด 1-7 จำนวน 50 หน้า 
4. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินรายงานการประเมินตนเองของคณะวิชา/สถาบัน และแจ้งผลการคัดเลือกให้หน่วยงานทราบ
**ในกรณีที่มีการลงพื้นที่ตรวจประเมิน หน่วยงานผู้รับการประเมินเป็น ผู้รับผิดชอบค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก
5. คณะวิชา/สถาบันที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯแล้ว จัดทำแผนพัฒนา และจัดส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress report) และข้อมูลพื้นฐานเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ให้กับ สกอ. ทุกปีการศึกษาตามที่กำหนด
6. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปีการศึกษา เพื่อประเมินความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของคณะวิชา/สถาบันตามแผนพัฒนาคุณภาพ
7. ภายใน 4 ปี คณะวิชา/สถาบัน จะต้องจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพองค์การด้วยเกณฑ์ EdPEx ซึ่งแต่งตั้งโดยสกอ. โดยต้องมีผลการประเมินในระดับคะแนน 300 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1000 คะแนน
8. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะติดตามและส่งเสริมคณะวิชา/สถาบันที่ผ่านการพิจารณา EdPEx200 ระหว่างการดำเนินการภายใน 4 ปีตามข้อ 7