ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครเพื่อนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน


  1. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดให้คณะวิชา/สถาบัน จัดส่งโครงร่างองค์การ (OP) ไม่เกิน 5 หน้า และผลลัพธ์ในหมวด 7.1 – 7.5 ไม่เกิน 5 หน้า  ภายในวันที่  25  ธันวาคม  2559
  2. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคัดเลือกคณะวิชา/สถาบันที่มีศักยภาพและความพร้อมในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx และแจ้งผลให้ทราบภายในวันที่ 25 มกราคม 2560
  3. สถาบัน/คณะวิชาที่ได้รับการคัดเลือกจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2013 ตาม Template ที่กำหนด โดยมีข้อมูลครบทั้ง 7 หมวด จำนวน รวมทั้งสิ้น 60 หน้า โดยแบ่งเป็นโครงร่างองค์การจำนวน 10 หน้าและหมวด 1-7 จำนวน 50 หน้า จัดส่งให้สกอ. ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2560
  4. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินรายงานการประเมินตนเองของคณะวิชา/สถาบัน และแจ้งผลการประเมินว่าผ่านเกณฑ์ 200 คะแนน ภายในวันที่   31 กรกฎาคม ของแต่ละปี
  5. เกณฑ์ในการพิจารณารายงานการประเมินตนเองว่าผ่านเกณฑ์ฯ 200 คะแนน จะต้องมีคะแนน     ทุกหมวด โดยต้องไม่มีหมวดใดหมวดหนึ่งเป็นศูนย์ และหมวด 2 หมวด 3 หมวด 6 รวมทั้งผลลัพธ์ในข้อ 7.1 ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 25%  
  6. หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกไม่ต้องจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพของสกอ. 5 องค์ประกอบ แต่ต้องจัดส่งข้อมูลพื้นฐาน ตามระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ให้กับสกอ. ทุกปีการศึกษา
  7. หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องจัดส่งรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report) ตามเกณฑ์ EdPEx ให้กับสกอ. ทุกปีการศึกษา
  8. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปีการศึกษา เพื่อประเมินความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือก ตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
  9. ภายใน 4 ปี หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพองค์การด้วยเกณฑ์ EdPEx ซึ่งแต่งตั้งโดยสกอ. โดยต้องมีผลการประเมินในระดับคะแนน 300 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1000 คะแนน