เอกสารการสมัคร


 
ใบสมัคร Screening (ไฟล์ Word) 
**หมดเขตส่งใบสมัครภายใน วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 **
สามารถส่งใบสมัครได้ที่ Email : edpexproject@gmail.com

****************************************************************************************
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง EdPEx200 รุ่นที่ 7 (วันที่ 20 พ.ย. 62)

- PPT- ชี้แจงโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 7
   เอกสารการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
        - คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
        - คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
           
คู่มือการสมัคร