เอกสารการสมัคร


 
ใบสมัคร Screening (ไฟล์ Word) 
**หมดเขตส่งใบสมัครภายใน วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 **
สามารถส่งใบสมัครได้ที่ Email : edpexproject@gmail.com

****************************************************************************************
 เอกสารประกอบการประชุม EdPEx200 รุ่นที่ 5 (วันที่ 15 พ.ย. 60)
 PPT - โครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560
   
คู่มือการสมัคร