เอกสารการสมัคร


 
ใบสมัคร Screening (ไฟล์ Word) 
**หมดเขตส่งใบสมัครภายใน วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 **
สามารถส่งใบสมัครได้ที่ Email : edpexproject@gmail.com

****************************************************************************************
 เอกสารประกอบการประชุม EdPEx200 รุ่นที่ 6 (วันที่ 21 พ.ย. 61)
PPT-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป็นเลิศ รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ. 2561

        PPT - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้:อยากใช้เกณฑ์ EdPEx จะเริ่มต้นอย่างไร และใช้แล้วได้ประโยชน์อย่างไร กรณีศึกษา: คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
           
คู่มือการสมัคร