วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การประชุมชี้แจง EdPEx200 ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559

หลักการและเหตุผล

          สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรเพื่อให้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศขึ้น เพื่อให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีในการนำเกณฑ์ EdPEx ไปสู่หน่วยงาน ได้รับการพัฒนาเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาสามารถประเมินองค์การด้วยตนเองโดยใช้เกณฑ์ EdPEx และเพื่อพัฒนาคู่มือการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด
คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ได้ออกประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง กำหนดแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการประกันคุณภาพภายใน ลงวันที่ 2 เมษายน 2556 และได้จัดประชุมสัมมนา เรื่องนโยบายและแนวทางการกำกับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 เพื่อชี้แจงแนวทางการกำกับดูแลคุณภาพการศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษา สามารถเลือกนำแนวปฏิบัติในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติและเกิดการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาของไทยให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด
          ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการโครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx 200) จำนวน 3 รุ่น ในปีการศึกษา 2555 - 2557 โดยมีหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 8 แห่ง และเพื่อเป็นการขยายผลและส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษานำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการบริหารองค์การอย่างก้าวกระโดดเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200) ครั้งที่ 4 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดของแนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด

วัตถุประสงค์
1.    เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพภายใน
2.    เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษา
3.    เพื่อกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

วัน เวลา และสถานที่
          วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผู้เข้าร่วมประชุม
          จำนวนประมาณ 180 คน ประกอบด้วย
1.        ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 80 แห่ง ได้แก่ อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ดูแลด้านวิชาการและการประกันคุณภาพ และผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันละ 2 คน รวม 160 คน
2.       ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 10 คน
3.       คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 10 คน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

งบประมาณ     
จากแผนงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงบประมาณ : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 2 : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในวงเงิน 74,000 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          สถาบันอุดมศึกษามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด  และให้ความสนใจเข้าร่วม                        ในแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในในสถาบัน/คณะวิชา


กำหนดการโครงการประชุมสัมมนา
เรื่อง แนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx 200) รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2559
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เวลา
กิจกรรม
08.30 – 9.00 น.
ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

9.00 – 09.15 น.
เปิดการประชุมสัมมนา
โดย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณอาวุธ ศรีศุกรี

09.15 – 10.45 น.
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : อยากใช้เกณฑ์ EdPEx จะเริ่มต้นอย่างไร และใช้แล้วได้ประโยชน์อย่างไร
กรณีศึกษา : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (หน่วยงาน EdPEx200 รุ่นที่ 1)
โดย  รศ.มะลิ  รุ่งเรืองวานิช (รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ)
       รศ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา (หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน)
10.45 – 11.45 น.
แนวทาง กติกา และกระบวนการต่างๆ ในการสมัครเข้าร่วมโครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณอาวุธ ศรีศุกรี
       และคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
11.45 – 12.30 น.
ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปและปิดการประชุมสัมมนา
โดย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณอาวุธ ศรีศุกรี
       และคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ


Download เอกสาร

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ประกาศผลการพิจารณา โครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 3

ตามที่ สกอ.ได้จัดทำ “โครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 3” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาที่มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพไปสู่ความเป็นเลิศ สามารถนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด โดยได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในแผนกิจกรรมของโครงการนั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 3  จำนวน 2 แห่ง คือในการนี้ สกอ.ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานทั้ง 2 แห่ง และขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือสำหรับการดำเนินการต่างๆ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ สกอ. จะได้จัดทำหนังสือแจ้งผลอย่างเป็นทางการไปยังสถาบันอุดมศึกษาพร้อมรายงานข้อมูลป้อนกลับ (Feedback report) เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาและยังไม่ผ่านการพิจารณาต่อไป

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

การประกาศผลการคัดกรอง (Screening)

สกอ. จะได้ประกาศผลให้แก่หน่วยงานที่ส่งใบสมัครคัดกรอง (Screening)  พร้อมข้อเสนอแนะ ให้แก่หน่วยงาน ทาง email ของผู้ประสานตามที่ท่านได้แจ้งไว้ในใบสมัคร ภายในเวลา 18.00 น. ของวันที่ 25 มกราคม 2559

ทั้งนี้ สกอ. ขอให้หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาดังกล่าว โปรดดำเนินการ ดังนี้ 
1. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง จำนวน 60 หน้า โดยแบ่งเป็น
   - โครงร่างองค์การ (OP)    จำนวน 10 หน้า 
   - หมวด 1-7                      จำนวน 50 หน้า 
ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีเอกสารเพิ่มเติมได้ (ถ้ามี) โดยไม่นับรวมใน 60 หน้า ดังนี้ 
   • คำนำ โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนงาน 2  หน้า 
   • นิยามและคำย่อที่ใช้ในรายงาน   5  หน้า
2.จัดส่งรายงานการประเมินตนเองดังกล่าวให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 ดังนี้

2.1 จัดส่งแบบฟอร์มนี้ในรูปแบบเอกสารพร้อมหนังสือนำส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

2.2 จัดส่งไฟล์ดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ มายังอีเมล์ edpexproject@gmail.com โดยขอให้ท่านจัดส่งไฟล์ จำนวน 2 ไฟล์ ในรูปแบบดังนี้
            a. ไฟล์ Word เพื่อความสะดวกแก่ฝ่ายเลขานุการในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล
              b. ไฟล์ PDF เพื่อป้องกันการเคลื่อนในการจัดหน้าตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดทำไว้ (ซึ่งจะใช้ในการพิจารณาจำนวนหน้าตามกติกาที่กำหนด)
โดยขอให้ท่านจัดส่งเอกสารทั้งข้อ 2.1 และ 2.2 ให้แก่สกอ.ภายในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559  ก่อนเวลา 24.00 น.  (โดยจะนับจากวันเวลาที่ส่งจากอีเมล์เป็นสำคัญ)

(อยู่ระหว่างดำเนินการ โปรดตรวจสอบอีกครั้งในวันที่ 26 มกราคม 2559)