วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แจังคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx 200 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556

ตามที่สกอ. ได้จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง  "แนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2" ในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อคำถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยสกอ. ได้ขอหารือในประเด็นดังกล่าว และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง น้ัน

ในการนี้ สกอ. ขอแจ้งคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx 200 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 ดังนี้   

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
     1. คณะวิชาที่มีความพร้อม และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้มาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก (ปีการศึกษา 2556) หรือมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามได้มาตรฐานในระดับดีมาก
     2. สถาบันที่มีความพร้อม และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้มาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก (ปีการศึกษา 2556)  หรือมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามได้มาตรฐานในระดับดีมาก

โดยท่านสามารถ Download เอกสารคู่มือการสมัครได้ที่ เอกสารของโครงการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอขอบพระคุณ

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การปรับปรุงเอกสารและขั้นตอนการสมัคร

จากการประชุมสัมมนา เรื่อง "แนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2"  ได้พบประเด็นที่ต้องปรับปรุงในรายละเอียดตามข้อเสนอแนะและคำถามต่างๆ จากที่ประชุม

เพื่อความถูกต้องและชัดเจน สกอ. จึงขอทำการปรับปรุงเอกสารต่างๆอีกครั้ง และเปิดให้ท่าน Download เอกสาร ได้ภายในสัปดาห์หน้า

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ภาพบรรยากาศการประชุม "แนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2"

โปรด click ที่รูปภาพ เพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่
 

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ข้อมูลจำนวนการตอบรับเข้าร่วมประชุม โครงการ EdPex200 ครั้งที่ 2

โปรด Click ที่วงกลมด้านล่าง เพื่อเลือกดูรายการข้อมูลที่ต้องการ


สถานที่จัดประชุม และแผนที่โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพมหานคร

สถานที่จัดประชุม ห้องแกรนด์ บอลลูน ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพมหานคร

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” วันที่ 14 พ.ย. 2557 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.centuryparkhotel.com/location.html#room