วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558

การอบรม "การจัดทำรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx"

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินโครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2 ซึ่งได้มีหน่วยงานที่มีความสนใจและยื่นความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 18 สถาบัน รวมจำนวน 53 หน่วยงาน จำแนกเป็นระดับสถาบันจำนวน 6 หน่วยงาน  และระดับคณะวิชา จำนวน 47 หน่วยงาน โดยได้จัดส่งโครงร่างองค์การ (OP) ไม่เกิน 5 หน้า และผลลัพธ์ในหมวด 7.1 – 7.5 ไม่เกิน 5 หน้า มายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อการพิจารณาคัดกรอง (Screening) ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาคัดกรอง (Screening)  ใบสมัครดังกล่าวแล้ว มีหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณา จำนวนทั้งสิ้น 13 หน่วยงาน จากสถาบันอุดมศึกษา 8 แห่ง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งผลให้ทราบทางอีเมล์ของผู้ติดต่อประสานงานของหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว และได้เรียนเชิญผู้แทนหน่วยงานละ 5 ท่าน เพื่อเข้าร่วมการอบรม "การจัดทำรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx" ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดโครงการและกำหนดการ ดังนี้

โดยได้แบ่งกลุ่มการอบรมเป็น 2 กลุ่ม (อบรมกลุ่มละ 1 วัน) ดังนี้

กลุ่มที่ 1: วันที่ 12 มกราคม 2558
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง: คณะวิทยาศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: คณะรัฐศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: คณะวิทยาศาสตร์
5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: คณะอุตสาหกรรมเกษตร
6. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: คณะเภสัชศาสตร์
7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น: คณะแพทยศาสตร์

กลุ่มที่ 2: วันที่ 13 มกราคม 2558
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต: ระดับสถาบัน
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: คณะพยาบาลศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: คณะแพทยศาสตร์
5. มหาวิทยาลัยมหิดล: คณะเทคนิคการแพทย์
6. มหาวิทยาลัยมหิดล: คณะวิทยาศาสตร์
  

 -----------------------------------------------------------------------------

FAQ:
Q: ทางสกอ.รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือไม่ และมีค่าลงทะเบียนและค่าอาหารหรือไม่
A: ทางสกอ. จะรับผิดชอบค่าอาหารและอาหารว่างให้แก่ท่านผู้เข้าร่วมอบรม และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมเบิกจ่ายค่าเดินทางและค่าที่พักจากต้นสังกัดของท่าน

Q: ขอส่งผู้เข้าร่วมการอบรมเกิน 5 ท่านได้หรือไม่
A: สกอ.ขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งจำนวนหน่วยงานละ 5 ท่านตามที่กำหนด เพื่อความเท่าเทียมของหน่วยงานแต่ละแห่งที่เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว