บทความ

FAQ: การสมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 2

แจังคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx 200 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556

การปรับปรุงเอกสารและขั้นตอนการสมัคร

ภาพบรรยากาศการประชุม "แนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2"

ข้อมูลจำนวนการตอบรับเข้าร่วมประชุม โครงการ EdPex200 ครั้งที่ 2

สถานที่จัดประชุม และแผนที่โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพมหานคร

การประชุมสัมมนา เรื่อง "แนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2"