กำหนดการดำเนินงาน

ตารางกำหนดการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป็นเลิศ รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ. 2562
#
กิจกรรม
ระยะเวลา
1
สป.อว. จัดทำประกาศเชิญชวนหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ

พฤศจิกายน 2562
2
สป.อว.ชี้แจงแนวทางในการสมัครเข้าร่วมโครงการการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมจัดส่งแบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx

20 พฤศจิกายน 2562
3
คณะวิชา/สถาบัน ส่งใบสมัคร เพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (screening)

20 พฤศจิกายน–16 ธันวาคม 2562
4
ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening)

17 มกราคม 2563
5
คณะวิชา/สถาบัน จัดส่งรายงาน SAR โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์ม

18 มีนาคม 2563
6
การตรวจประเมิน ณ สถานที่จริง

เดือนพฤษภาคม –มิถุนายน 2563
7
ประกาศผลคณะวิชา/สถาบัน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการการนำเกณฑ์ EdPExไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

31 กรกฏาคม 2563
8
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx และจัดส่งรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report) และข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ให้กับสกอ. ทุกปีการศึกษาตามที่กำหนด

พฤศจิกายน 2563
พฤศจิกายน 2564
พฤศจิกายน 2565
พฤศจิกายน 2566
9
รับการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx จากทีมผู้ประเมิน (EdPEx Assessor) เมื่อครบกำหนด 4 ปี หรือเมื่อพร้อม

พฤศจิกายน 2565
พฤศจิกายน 2566