การปรับปรุงเอกสารและขั้นตอนการสมัคร

จากการประชุมสัมมนา เรื่อง "แนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2"  ได้พบประเด็นที่ต้องปรับปรุงในรายละเอียดตามข้อเสนอแนะและคำถามต่างๆ จากที่ประชุม

เพื่อความถูกต้องและชัดเจน สกอ. จึงขอทำการปรับปรุงเอกสารต่างๆอีกครั้ง และเปิดให้ท่าน Download เอกสาร ได้ภายในสัปดาห์หน้า

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา