แจังคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx 200 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556

ตามที่สกอ. ได้จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง  "แนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2" ในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อคำถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยสกอ. ได้ขอหารือในประเด็นดังกล่าว และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง น้ัน

ในการนี้ สกอ. ขอแจ้งคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx 200 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 ดังนี้   

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
     1. คณะวิชาที่มีความพร้อม และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้มาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก (ปีการศึกษา 2556) หรือมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามได้มาตรฐานในระดับดีมาก
     2. สถาบันที่มีความพร้อม และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้มาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก (ปีการศึกษา 2556)  หรือมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามได้มาตรฐานในระดับดีมาก

โดยท่านสามารถ Download เอกสารคู่มือการสมัครได้ที่ เอกสารของโครงการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอขอบพระคุณ