FAQ: การสมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 2

Q1: การส่งใบสมัคร จะนับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือวันที่สกอ.ได้รับเอกสารใบสมัครทางอีเมล์
A1: สกอ. ได้เตรียมการรับสมัคร จำนวน 2 วิธี คือ
       วิธีที่ 1 จัดส่งไฟล์ 1. เอกสารสแกนหนังสือนำส่ง 2. ใบสมัคร (เป็น File Word)  ส่งเข้ามาทางอีเมล์ edpexproject@gmail.com ก่อนล่วงหน้า ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ก่อนเวลา 24.00 น. และจัดส่งเอกสารต้นฉบับทางไปรษณีย์ ให้สกอ.
       วิธีที่ 2 นำส่งเอกสาร 1. หนังสือนำส่ง 2.ใบสมัคร 3.ไฟล์ใบสมัคร (เป็น File Word) รูปแบบ CD ด้วยตนเอง โดยนำส่งที่สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา (ชั้น 8) ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ก่อนเวลา 17.00 น.


Q2: การเขียนใบสมัคร จะเกินจำนวนหน้าที่กำหนดได้หรือไม่
A2: สกอ. ขอสงวนสิทธิ์ให้จำนวนหน้าเป็นไปตามที่กำหนด และไม่พิจารณาใบสมัครที่ไม่เป็นไปตามกติกา เพื่อความยุติธรรมของหน่วยงานที่ได้ปฏิบัติตามกติกา และการได้เปรียบเสียเปรียบอื่นๆ