ภาพบรรยากาศการประชุม "แนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2"

โปรด click ที่รูปภาพ เพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่