สถานที่จัดประชุม และแผนที่โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพมหานคร

สถานที่จัดประชุม ห้องแกรนด์ บอลลูน ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพมหานคร

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” วันที่ 14 พ.ย. 2557 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.centuryparkhotel.com/location.html#room