ประชาสัมพันธ์ โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 7

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2562
             สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนิน “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200” จำนวน 6 รุ่น ในปีการศึกษา 2555 - 2560 โดยมีหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 30 แห่ง และเพื่อเป็นการขยายผลและส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษานำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการบริหารองค์การอย่างก้าวกระโดด เพื่อไปสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา จึงเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมสัมมนา เรื่อง “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2562” ขึ้น ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดของแนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด