ประชาสัมพันธ์ การประชุมชี้แจง EdPEx200 รุ่นที่ 6 พ.ศ.2561

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561” ใน วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาคาร 1Download เอกสาร
โครงการและกำหนดการ
ขั้นตอนการสมัคร
แบบตอบรับทั้งนี้ หนังสือเชิญได้จัดส่งให้กับทางสถาบันแล้ว
***ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมได้ที่ email : edpexproject@gmail.com***