การประกาศผลการคัดกรอง (Screening)

สกอ. จะได้ประกาศผลให้แก่หน่วยงานที่ส่งใบสมัครคัดกรอง (Screening)  พร้อมข้อเสนอแนะ ให้แก่หน่วยงาน ทาง email ของผู้ประสานตามที่ท่านได้แจ้งไว้ในใบสมัคร ภายในเวลา 18.00 น. ของวันที่ 25 มกราคม 2559

ทั้งนี้ สกอ. ขอให้หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาดังกล่าว โปรดดำเนินการ ดังนี้ 
1. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง จำนวน 60 หน้า โดยแบ่งเป็น
   - โครงร่างองค์การ (OP)    จำนวน 10 หน้า 
   - หมวด 1-7                      จำนวน 50 หน้า 
ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีเอกสารเพิ่มเติมได้ (ถ้ามี) โดยไม่นับรวมใน 60 หน้า ดังนี้ 
   • คำนำ โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนงาน 2  หน้า 
   • นิยามและคำย่อที่ใช้ในรายงาน   5  หน้า
2.จัดส่งรายงานการประเมินตนเองดังกล่าวให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 ดังนี้

2.1 จัดส่งแบบฟอร์มนี้ในรูปแบบเอกสารพร้อมหนังสือนำส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

2.2 จัดส่งไฟล์ดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ มายังอีเมล์ edpexproject@gmail.com โดยขอให้ท่านจัดส่งไฟล์ จำนวน 2 ไฟล์ ในรูปแบบดังนี้
            a. ไฟล์ Word เพื่อความสะดวกแก่ฝ่ายเลขานุการในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล
              b. ไฟล์ PDF เพื่อป้องกันการเคลื่อนในการจัดหน้าตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดทำไว้ (ซึ่งจะใช้ในการพิจารณาจำนวนหน้าตามกติกาที่กำหนด)
โดยขอให้ท่านจัดส่งเอกสารทั้งข้อ 2.1 และ 2.2 ให้แก่สกอ.ภายในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559  ก่อนเวลา 24.00 น.  (โดยจะนับจากวันเวลาที่ส่งจากอีเมล์เป็นสำคัญ)

(อยู่ระหว่างดำเนินการ โปรดตรวจสอบอีกครั้งในวันที่ 26 มกราคม 2559)