การประชุมสัมมนา EdPEx200 ครั้งที่ 3

โครงการประชุมสัมมนา
เรื่อง “แนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx 200) ครั้งที่ 3”

หลักการและเหตุผล

          สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรเพื่อให้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศขึ้น เพื่อให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีในการนำเกณฑ์ EdPEx ไปสู่หน่วยงาน ได้รับการพัฒนาเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาสามารถประเมินองค์การด้วยตนเองโดยใช้เกณฑ์ EdPEx และเพื่อพัฒนาคู่มือการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด
เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษานำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการแปล เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2556-2557” (The 20132014 Education Criteria for Performance Excellence) เป็นภาษาไทยเพื่อเผยแพร่เอกสารเกณฑ์ฯ ดังกล่าวไปยังสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ และโครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx 200) รวมทั้งได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวไปยังสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพต่อไป
คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 3/2555  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ได้ออกประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง กำหนดแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการประกันคุณภาพภายใน ลงวันที่ 2 เมษายน 2556 และได้จัดประชุมสัมมนา เรื่องนโยบายและแนวทางการกำกับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 เพื่อชี้แจงแนวทางการกำกับดูแลคุณภาพการศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษา สามารถเลือกนำแนวปฏิบัติในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติและเกิดการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาของไทยให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด
          ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการโครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx 200) จำนวน 2 รุ่น ในปีการศึกษา 2556 - 2557 โดยมีหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 6 แห่ง และเพื่อเป็นการขยายผลและส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษานำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการบริหารองค์การอย่างก้าวกระโดดเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx 200) ครั้งที่ 3ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดของแนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด

วัตถุประสงค์
1.    เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพภายใน
2.   เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษา
3.   เพื่อกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

วัน เวลา และสถานที่
          วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผู้เข้าร่วมประชุม
          จำนวนประมาณ 180 คน ประกอบด้วย
1.       ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 80 แห่ง ได้แก่ อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ดูแลด้านวิชาการและการประกันคุณภาพ และผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันละ 2 คน รวม 160 คน
2.      ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 10 คน
3.      คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 10 คน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

งบประมาณ     
จากแผนงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตที่ 2 : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          สถาบันอุดมศึกษามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด  และให้ความสนใจเข้าร่วม                        ในแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในในสถาบัน/คณะวิชา
  
กำหนดการโครงการประชุมสัมมนา
เรื่อง แนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx 200) ครั้งที่ 3
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เวลา
กิจกรรม
08.30 – 9.00 น.
ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

9.00 – 09.15 น.
เปิดการประชุมสัมมนา
โดย  ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา

09.15 – 10.45 น.
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของหน่วยงานด้วยเกณฑ์ EdPEx
(หน่วยงานที่ผ่าน EdPEx 200 ครั้งที่ 1)
กรณีศึกษา : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการนำผลที่ได้จาก Feedback Report ไปใช้
โดย  รองศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ อัครผล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10.45 – 11.45 น.
แนวทาง กติกา และกระบวนการต่างๆ ในการสมัครเข้าร่วมโครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณอาวุธ ศรีศุกรี
       และคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

11.45 – 12.30 น.
ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปและปิดการประชุมสัมมนา
โดย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณอาวุธ ศรีศุกรี
       และคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศDownload