โครงการ

       ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินโครงการนำร่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (2009-2010 Education Criteria for Performance Excellence) ไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาได้ และสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงได้ในระดับสากล รวมถึงเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งได้รับความสนใจจากสถาบันอุดมศึกษาส่งคณะวิชาเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ ดังกล่าว จำนวน 15 คณะวิชา จาก 15 สถาบัน
        จากผลจากการดำเนินโครงการนำร่องฯ ดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรเพื่อให้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด ประกอบกับได้รับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารโลก ซึ่งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในภาพรวมขององค์กรที่จะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการหลัก รวมทั้ง ส่งผลถึงผลลัพธ์ที่เป็นจริงสำหรับการระบุโอกาสในการพัฒนาอย่างมีบูรณาการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ดำเนินโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศขึ้น โดยมีระยะเวลาดำเนินการระหว่างปี พ.ศ.2555 – 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการพัฒนาเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษา  สถาบันอุดมศึกษาสามารถประเมินองค์การด้วยตนเองโดยใช้เกณฑ์ EdPEx และเพื่อพัฒนาคู่มือการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด

       เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษานำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการแปล “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2556-2557” (The 2013–2014 Education Criteria for Performance Excellence) ซึ่งมีการตีพิมพ์เผยแพร่ล่าสุด โดยแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเผยแพร่เอกสารเกณฑ์ฯ ดังกล่าวไปยังสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ


      คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ได้ออกประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง กำหนดแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการประกันคุณภาพภายใน ลงวันที่ 2 เมษายน 2556 และได้จัดประชุมสัมมนา เรื่องนโยบายและแนวทางการกำกับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 เพื่อชี้แจงแนวทางการกำกับดูแลคุณภาพการศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษา สามารถเลือกนำแนวปฏิบัติในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติและเกิดการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาของไทยให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด


       เพื่อเป็นการขยายผลและส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษานำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการบริหารองค์การอย่างก้าวกระโดดเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงดำเนินโครงการ “การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาที่มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพไปสู่ความเป็นเลิศ สามารถนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด